Regulamin funkcjonowania serwisu VoolyGames.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z VoolyGames.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z VoolyGames.p, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z usług VoolyGames.pl jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

Definicje

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Krystian   Sobotka Wysocka 14, 07-305 Andrzejewo
 2. VoolyGames.pl - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SobotkaCorp na rzecz Użytkowników w formie serwisu internetowego o charakterze informacyjno-rozrywkowym. Serwis ten jest dostępny pod adresem voolygames.pl , do którego uprawniony jest SobotkaCorp i pod którym świadczona jest usługa VoolyGames.pl. Usługa VoolyGames.pl oferowana jest Użytkownikom:
  1. w formie zamkniętej - dostępnej dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, umożliwiającej korzystanie z wszystkich dostępnych funkcjonalności VoolyGames.pl za pomocą Konta Użytkownika.
  2. w formie otwartej - umożliwiającej jedynie bierne korzystanie z VoolyGames.pl, przy czym wszystkie funkcjonalności VoolyGames.pl nie są dostępne; ta forma jest dostępna wyłącznie dla niezalogowanych osób.
 3. Korzystający - osoba fizyczna korzystająca z VoolyGames.pl.
 4. Użytkownik - Korzystający, który dokonał Rejestracji Konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika - prowadzone dla zarejestrowanego Użytkownika przez SobotkaCorp pod unikalnym wyróżnikiem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach VoolyGames.pl , w tym informacje o Doładowaniach i Materiałach.
 6. Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usługi VoolyGames.pl.
 8. Materiały - wszelkie treści, w tym Gry prezentowane w VoolyGames.pl lub do których VoolyGames.pl przekierowuje Użytkownika, z wyłączeniem treści i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 9. Gry - gry, o których informacja udostępniana jest na VoolyGames.pl.
 10. Diamenty - punkty przyznawane lub sprzedawane Użytkownikowi, które są gromadzone na Koncie Użytkownika.
 11. Doładowanie - zwiększenie liczby Diamentów na Koncie Użytkownika.
 12. System płatności - oferowany przez SobotkaCorp za pomocą Operatora płatności elektronicznej sposób uiszczania przez Użytkownika Opłat za Diamenty.
 13. Operator płatności - usługodawca, z którym SobotkaCorp zawarł umowę na przyjmowanie i rozliczanie Opłat.
 14. Regulamin - niniejszy Regulamin.

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA, WARUNKI PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystającym z VoolyGames.pl może być każda osoba fizyczna. Korzystający może korzystać z VoolyGames.pl w ograniczonym zakresie.
 2. Użytkownikiem VoolyGames.pl może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 mogą korzystać z VoolyGames.pl w oparciu o art. 20 Kodeksu cywilnego. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą korzystać z VoolyGames.pl. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może mieć założone Konto wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego, a stroną Umowy jest w takim przypadku przedstawiciel ustawowy.
 3. Rejestracja w VoolyGames.pl jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online. Rejestracja może nastąpić z dowolnego numeru IP. Rejestracja z zagranicznego numeru IP (tj. innego niż polski numer IP) może powodować ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności VoolyGames.pl.
 4. W celu Rejestracji bezpośredniej Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, wiek oraz zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu, może również wyrazić zgody marketingowe. Nie jest możliwa rejestracja Konta Użytkownika za pomocą tymczasowych adresów e-mail.
 5. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego przez Użytkownika adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika. Potwierdzenie Rejestracji nie jest konieczne do zawarcia Umowy. W przypadku braku potwierdzenia Rejestracji Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia danych rejestracyjnych w formularzu rejstracyjnym. Jeżeli potwierdzenie Rejestracji zostanie dokonane, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby SobotkaCorp w formie papierowej (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail [email protected] Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli za wyraźną zgodą Użytkownika, nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług przez SobotkaCorp przed terminem do odstąpienia od Umowy.
 7. Po prawidłowej Rejestracji SobotkaCorp w terminie nie dłuższym niż 21 dni tworzy Konto Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Założenie kolejnego Konta z tego samego adresu IP powoduje blokadę dostępu do Usług ze wszystkich Kont. Nie jest dopuszczalne udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom, ani korzystanie z Kont innych Użytkowników. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po podaniu maila wykorzystanego podczas Rejestracji i hasła (logowanie). Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z ustawień Konta.
 9. Konto Użytkownika jest niezbywalne. Użytkownik nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z założenia Konta Użytkownika.

PRAWA I OBOWIĄZKI SOBOTKACORP

 1. SobotkaCorp zobowiązuje się świadczyć usługę VoolyGames.pl z należytą starannością.
 2. VoolyGames.pl zapewnia, że usługa VoolyGames.pl będzie dostępna przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do VoolyGames.pl mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do VoolyGames.pl z powodu awarii, SobotkaCorp dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.  SobotkaCorp informuje, że usługa VoolyGames.pl dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą SobotkaCorp, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z VoolyGames.pl tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
 3. SobotkaCorp nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść komentarzy i oceny umieszczane przez Użytkowników;
  2. materiały własne zamieszczane przez Użytkowników;
  3. skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem VoolyGames.pl;
  4. sposób korzystania z VoolyGames.pl przez Użytkowników.
 4. SobotkaCorp zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego usunięcia treści/materiału, o których/którym mowa w pkt. IV.7.g) Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia;
  2. wypowiedzenia Umowy po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji. W sytuacji, gdy Użytkownik nie udostępnił adresu e-mail, wypowiedzenia dokonuje się poprzez wyświetlenie wiadomości systemowej. Okres wypowiedzenia Umowy przez SobotkaCorp wynosi 7 dni.
 5. SobotkaCorp  może w VoolyGames.pl wyświetlać materiały reklamowe kierowane do Użytkowników.
 6. SobotkaCorp może zablokować Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika, narusza Regulamin przyznawania Diamentów i Odbioru Nagród wVoolyGames.pl, w tym w sposób nielegalny zdobywa Diamenty =, a także gdy podczas Rejestracji lub Odbioru Nagrody Użytkownik podał błędne lub zmanipulowane dane;
  2. w przypadku, gdy Użytkownik żąda usunięcia konta i zakłada następne konta na ten sam adres e-mail lub inny;
  3. w przypadku, gdy Użytkownik zastrasza innych Użytkowników;
  4. w przypadku, gdy Użytkownik gra za innego Użytkownika w celu zdobycia Diamentów;
  5. w przypadku, gdy Użytkownik udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi;
  6. w przypadku zaprzestania świadczenia usługi VoolyGames.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie VoolyGames.pll;
  7. w przypadku, gdy Użytkownik naruszy zobowiązania określone w IV.6, IV.7 i IV.8 Regulaminu;
  8. w przypadku, gdy Użytkownik do korzystania z VoolyGames.pl wykorzystuje tymczasowe adresy e-mail.
 7. SobotkaCorp odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi VoolyGames.pl w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Niewykonania lub nienależytego wykonania usługi VoolyGames.poprzez SobotkaCorp nie powodują:
  1. inne zakłócenia w korzystaniu z usługi VoolyGames.pl wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika;
  2. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika lub przez niego użytkowanego;
  3. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. W ramach VoolyGames.pl Użytkownicy mogą między innymi:
  1. oglądać zamieszczone w VoolyGames.pl Materiały, dowiadywać się o Grach oraz przechodzić do stron www podmiotów je oferujących, jak również korzystać z innych dostępnych w VoolyGames.pl multimediów;
  2. zamieszczać treści oraz materiały własne Użytkowników dotyczące Materiałów;
  3. oceniać zamieszczone w VoolyGames.pl Materiały zgodnie z istniejącym w VoolyGames.pll systemem oceniania;
  4. zdobywać Diamenty na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania Diamentów  i Odbioru Nagród w VoolyGames.pl
 2. Użytkownicy mogą korzystać z VoolyGames.pl oraz Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) oraz w ramach innych odpowiednich przepisów, przy czym takie korzystanie nie może naruszać korzystania z utworów lub baz danych przez SobotkaCorp lub godzić w słuszne interesy SobotkaCorp oraz podmiotów, których Materiały - na podstawie umowy z SobotkaCorp - są udostępniane w VoolyGames.pl.
 3. Użytkownicy mają prawo umieszczać w VoolyGames.pl własne treści (komentarze, posty na forum, itp.) dotyczące zamieszczonych w VoolyGames.pl Materiałów i dokonywać ocen Materiałów stosownie do istniejącego w VoolyGames.pl systemu ocen.
 4. Użytkownik wprowadzający własne treści i materiały do VoolyGames.pl oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia, a treści i materiały nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając własne treści i materiały do VoolyGames.pl Użytkownik udziela SobotkaCorp niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez SobotkaCorp, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych, wykorzystanie treści i materiałów w celu promocji VoolyGames.pl. Ponadto, Użytkownik zezwala SobotkaCorp na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do własnych treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów (wykonywanie praw zależnych).
 5. SobotkaCorp nie dopuszcza do rozpowszechniania, zamieszczania w VoolyGames.pl lub do innego wykorzystywania materiałów i treści wykonanych przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Dotyczy to w szczególności materiałów i treści, od których zależy wykonanie zadania lub udział w innym wydarzeniu organizowanym przez SobotkaCorp.
 6. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w VoolyGames.pl. Użytkownik odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe w wyniku zamieszczenia materiałów i treści w VoolyGames.pl. W przypadku wystąpienia wobec SobotkaCorp przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi naruszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić SobotkaCorp od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć wszelkie spowodowane tym szkody, a także zaspokoić zasądzone prawomocnie roszczenia. W przypadku gdyby SobotkaCorp zaspokoił roszczenia osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych przez SobotkaCorp kosztów z tym związanych, w tym m.in. kwoty głównej, należności ubocznych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z VoolyGames.pl zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  2. nieumieszczania w VoolyGames.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści o charakterze komercyjnym;
  3. niezamieszczania materiałów, co do których nie posiada odpowiednich praw, w tym praw własności intelektualnej bądź praw do wykorzystania wizerunku;
  4. niepodejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności VoolyGames.pl;
  5. nierepresjonowania, nie dręczenia, nie poniżania czy też zastraszania innych Użytkowników ze względu na ich wyznanie, płeć, orientację seksualną, rasę, tożsamość etniczną, wiek lub niepełnosprawność;
  6. niezastraszania, nie kierowania gróźb lub do nie ubliżania pracownikom SobotkaCorp;
  7. niepodawania się za jakąkolwiek inną osobę, firmę lub inny podmiot, łącznie z SobotkaCorp i jego pracownikami lub przedstawicielami;
  8. nieumieszczania materiałów/treści niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów,
  9. niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie SobotkaCorp w błąd, zmanipulowanie SobotkaCorp lub doprowadzenie SobotkaCorp do niekorzystnego rozporządzenia przedmiotami lub dobrami niematerialnymi, które przedstawiają wartość ekonomiczną.
 8. Złamanie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności przewidzianej we właściwych przepisach prawnych, nie wyłączając przepisów prawnokarnych.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. dokonywania, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób zawartości VoolyGames.pl lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych w ramach VoolyGames.pl;
  2. publicznego komunikowania bądź jakiejkolwiek innej formy publicznego rozpowszechniania Materiałów zamieszczonych w VoolyGames.pl;
  3. korzystania w VoolyGames.pl z tymczasowych adresów e-mail;
  4. korzystania z proxy ani innych technicznych rozwiązań, które modyfikują dane o jego aktualnej lokalizacji lub adresie IP.
 10. Użytkownikowi zabrania się tworzenia wielu Kont Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika kilku Kont Użytkownika, SobotkaCorp ma prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez SobotkaCorp. SobotkaCorp dokona likwidacji Konta Użytkownika w ciągu 21 dni od momentu złożenia przez Użytkownika, za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online w VoolyGames.pl, prawidłowej dyspozycji wypowiedzenia Umowy.
 12. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia Regulaminu przyznawania Diamentów i Odbioru Nagród w VoolyGames.pl powoduje blokadę Konta Użytkownika.

DOŁADOWANIE

 1. SobotkaCorp udostępnia w VoolyGames.pl funkcjonalność, za pomocą której Użytkownik może odpłatnie nabywać Diamenty. Minimalna liczba Diamentów nabytych w ten sposób to 1 Diament.
 2. Czas realizacji odpłatnego Doładowania zależny jest od sposobu płatności wybranego przez Użytkownika i wynosi do 3 miesięcy. Użytkownik zostanie poinformowany o Doładowaniu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji lub zaktualizowany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie podał adresu e-mail, informacja o Doładowaniu zostanie przekazana w formie wiadomości systemowej.
 3. W przypadku podejrzenia wyłudzenia lub wprowadzenia SobotkaCorp w błąd, odpłatne Doładowanie może być wstrzymane do czasu jego weryfikacji przez Operatora płatności. Podejrzenie wyłudzenia lub wprowadzenia może prowadzić do wypowiedzenia Umowy przez SobotkaCorp ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem Konta.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy nabycia Diamentów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nabycia Diamentów. Odstąpienie od umowy nabycia Diamentów następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby SobotkaCorp w formie papierowej (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail [email protected] Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy nabycia Diamentów, jeżeli przed terminem do odstąpienia od umowy nastąpiło przypisanie Diamentów na Koncie Użytkownika.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Diamentów, SobotkaCorp dokona zwrotu wpłaconej przez Użytkownika kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Diamentów. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, przy pomocy którego Użytkownik dokonał zapłaty, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na zwrot wpłaconej kwoty w inny sposób. W przypadku płatności dokonanej za pomocą SMS zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w drodze przelewu bankowego na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego.
 6. SobotkaCorp nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane potwierdzenia płatności dostarczone Użytkownikowi przez Operatora płatności. Reklamacje dotyczące realizacji płatności nie są rozpatrywane przez SobotkaCorp. Reklamacje te w zależności od sposobu płatności należy kierować do Operatora płatności, banku lub operatorów sieci telefonii komórkowych.
 7. Termin ważności zakupionych Diamentów wynosi 60 dni od dnia ich przypisania na Koncie Użytkownika.

DANE OSOBOWE I INFORMACJA HANDLOWA

 1. Korzystanie ze wszystkich funkcji VoolyGames.pl może wymagać udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Formą identyfikacji Użytkownika są dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz numer IP komputera, poprzez który Użytkownik łączy się z VoolyGames.pl.
 3. Administratorem danych osobowych jest SobotkaCorp. SobotkaCorp zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych. SobotkaCorp, jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Pełna treść informacji o danych osobowych zgodna z art. 13 RODO znajduje się w zakładce “Dane osobowe”.
 4. SobotkaCorp może przesyłać za pomocą systemów teleinformatycznych informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - za zgodą Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej.

POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

 1. w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby korzystającej z VoolyGames.pli nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z VoolyGames.pll, za co SobotkaCorp nie ponosi odpowiedzialności. SobotkaCorp zbiera informacje dotyczące korzystania z VoolyGames.pl przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów VoolyGames.pl, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.

REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi VoolyGames.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi VoolyGames.pl. Reklamacje rozpatruje SobotkaCorp.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do SobotkaCorp.
 5. SobotkaCorp niezwłocznie informuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z VOOLYGAMES.PL

 1. Do korzystania z VoolyGames.pl niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Do korzystania z VoolyGames.pl w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
 3. SobotkaCorp informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie usługi, za co SobotkaCorp nie ponosi odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory powstałe w związku z realizacją usługi VoolyGames.pl mogą być:
  1. rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne zgodnie z wyborem Użytkownika.
 3. Aktualny tekst Regulaminu opublikowany jest w VoolyGames.pl w zakładce „Regulamin” oraz dostępny jest w siedzibie SobotkaCorp. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. SobotkaCorp zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu SobotkaCorp powiadomi Użytkowników w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nową treść Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.